نخ و نقشه تابلوفرش طرح آثار ملی ، باستانی و شعر پارسی